آخرین اخبار

برنامه سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو

علاقه مندان محترم برنامه “سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو”  را تا پایان سال ۱۳۹۵ مشاهده می فرمایید. نشانی سایت پژوهشگاه نیرو را در ذیل خبر مشاهده می نمایید. http://www.nri.ac.ir/NRI-seminars