پیام تبریک – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب به آقایان مهندس امیدعلی مرآتی و مهندس علیمراد مرادی مجد مدیران عامل جدید و پیشین شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

IMG_20190122_165225_942

IMG_20190122_165230_977