پانل های خورشیدی

تکنولوژی های نوین در ساخت پانل های خورشیدی، ارائه توسط دکتر محمد رزاقی از دانشگاه کردستان