پانل های خورشیدی – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

پانل های خورشیدی

تکنولوژی های نوین در ساخت پانل های خورشیدی، ارائه توسط دکتر محمد رزاقی از دانشگاه کردستان