معرفی کتاب

کتاب: MICROGRIDS DYNAMICS CONTROL

مؤلف: پروفسور حسن بیورانی، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان و عضو هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

کتاب پروفسور بیورانی