فایل ارائه سمینار مدیریت جامع قابلیت اطمینان – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

فایل ارائه سمینار مدیریت جامع قابلیت اطمینان

علاقه مندان محترم جهت دریافت فایل power point ارائه سمینار “مدیریت جامع قابلیت اطمینان” توسط دکتر محمود شهرخی لینک ذیل را کلیک نمایید:

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2018/03/R.C.M-1.pptx