سمینار استفاده از انعطاف پذیری شبکه انتقال برای بهره برداری اقتصادی و قابل اطمینان سیستم های قدرت

“سمینار استفاده از انعطاف پذیری شبکه انتقال برای بهره برداری اقتصادی و قابل اطمینان سیستم های قدرت” روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد: ارائه دهنده سمینار: آقای دکتر مصطفی صحرایی اردکانی

اطلاعات بیشتر در سات ذیل می باشد:

http://www.nri.ac.ir/NRI.seminars

enetaf