دریافت کتب و بروشورهای مرتبط با مباحث ارتباط صنعت و دانشگاه در سامانه ساجد در قالب فایل PDF

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) با هدف ساماندهی فعالیت‌های مربوط به ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت و تجمیع این فعالیت‌ها در یک سامانه جامع به وجود آمده است.

لینک دریافت متن کامل کتب و بروشورهای مندرج در جدول ذیل در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد):

http://sajed.msrt.ir