خبرنامه شماره 20 – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

خبرنامه شماره ۲۰

علاقه مندان محترم “خبرنامه شماره ۲۰” انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب در لینک ذیل قابل دسترس است.

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/08/khabarname20.pdf