خبرنامه شماره ۱۵ / انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب

سمینارمدیریت مصرف بهینه برق صنایع، آشنایی با آئین نامه تکمیلی تعرفه برق و شرایط اختصاصی تعرفه صنعت و معدن و گزارشی از بخش دوم سمینار “اصول و مراحل نگارش یک مقاله علمی


جهت دریافت کامل متن بر روی کلمه خبرنامه ۱۵ کلیک نما‌ئید.

خبرنامه۱۵