تکمیل فرم درخواست ارشدیت اعضاء – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

تکمیل فرم درخواست ارشدیت اعضاء

به اطلاع اعضای محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب می رساند جهت دریافت و تکمیل “فرم های درخواست ارشدیت اعضاء” به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه نمایند فایل word  و pdf شرایط و فرم عضویت در لینک ذیل می باشد، همچنین تصویر نامه ارشدیت اعضاء در لینک ذیل موجود می باشد.

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/05/1_20_Senior_member_Instructions.docx

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/05/senior_member_request.docx

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/05/Senior_member_request.pdf

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/05/member_Instructions.pdf

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/05/Arshad-1.pdf

http://www.iaeee-iran.org