تصاویر

تصاویر سمینار “مطالعات توانایی شبکه قدرت در میزبانی ریزشبکه ها از دیدگاه پایداری فرکانس” 

IMG_4822IMG_4823IMG_4824IMG_4825IMG_4826IMG_4827IMG_4828IMG_4829IMG_4830IMG_20170711_224604IMG_20170711_224607IMG_۲۰۱۷۰۷۱۲_۱۶۴۹۳۲