تصاویر سمینار“طراحی و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۵”

IMG_5232IMG_5246IMG_5240IMG_۲۰۱۸۰۸۲۱_۲۲۰۶۱۶(1)IMG_5233IMG_5238