تصاویر خسارات زلزله بر تأسیسات برق

تصاویر خسارات زلزله ۲۱ آبان ماه سرپل ذهاب بر تأسیسات برق

JIHO1100IMG_4443IMG_4376IMG_8530IMG_8538IMG_4413photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۳_۱۰-۵۸-۳۵IMG_4399