اعضاء حقوقی انجمن

لیست اعضای حقوقی انجمن شاخه غرب:

۱- شرکت برق منطقه ای غرب                                           (www.ghrec.co.ir)

۲- شرکت توزیع نیروی برق  استان کرمانشاه                                 (www.kpedc.ir)

۳- شرکت توزیع نیروی برق  استان کردستان                       (www.kurdelectric.ir)

۴- شرکت توزیع نیروی برق  استان ایلام                             (www.bargh-ilam.ir)

۵- شرکت مدیریت تولید برق بیستون                                 (www.bisotounps.ir)

۶- شرکت مدیریت تولید برق کردستان

۷- شرکت پیمان غرب                                      (www.peymangharb.com)

۸- شرکت مخابرات استان کرمانشاه                                                 (www.tck.ir)

۹- شرکت صنایع الکترونیک فاران                                  (www.parsfanal.com)