اطلاعیه شماره ۶۴

به اطلاع اعضاء محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه غرب می رساند انجمن شاخه غرب جهت رفاه اعضاء محترم خدماتی را بشرح اطلاعیه ذیل هماهنگ نموده است.

ete64