آزمایشگاه شبکه های هوشمند

مرکز پژوهشی ریزشبکه و شبکه های هوشمند دانشگاه کردستان

Smart/ Micro grids Research Center

هوشمند